Tìm kiếm

Văn phòng khoa

VĂN PHÒNG KHOA
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ, trường Cao đẳng Cần Thơ. Số 413, Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

I. CHỨC NĂNG
Văn phòng khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo khoa trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức - cán bộ, sinh viên, tài chính, đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị của đơn vị.
II. NHIỆM VỤ
Văn phòng khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động quản lý hành chính, trao đổi thông tin, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho đơn vị. Văn phòng khoa thực hiện các nhóm công tác như: công tác đào tạo, công tác sinh viên, công tác nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế, công tác tổ chức cán bộ, văn thư – thông tin liên lạc, công tác quản lý mạng và website khoa, công tác quản lý tài chính, tài sản thiết bị Khoa và công tác đảm bảo chất lượng.

CN. Nguyễn Thị Ngọc Lành Trợ lý Khoa

Phụ trách chung
- Công tác đào tạo
- Công tác sinh viên
- Công tác NCKH – HTQT
- Công tác văn thư, thông tin liên lạc
- Công tác đảm bảo chất lượng
- Công tác quản lý mạng và website khoa
- Công tác quản lí tài chính
- Công tác tổ chức - cán bộ
- Quản lí tài sản

Bản đồ

Liên hệ

Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Cần Thơ
Địa chỉ: Số 413, đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3783103
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : http://nn.cdct.edu.vn

social